İslam sülh dİnİdİr

Ərəb dilində “İslam” kəlməsi “sülh” sözü ilə eyni mənanı daşıyır. İslam özündə Allahın sonsuz mərhəmət və şəfqətini əks etdirən və insanlara sülh dolu həyat bəxş etmək üçün yer üzünə endirilən dindir. Quran ayələrində insanlar İslam...

Terrorun yanlış psİxologİyası

“Terror” anlayışının gündəlik istifadə olunan mənasından daha geniş əhatəsi vardır. Dövrümüzdə terror anlayışı, ümumiyyətlə, ideoloji radikal qruplaşmaların silahlı mübarizəsini ifadə edir.Lakin bunun əhatəsi ...

Vİdeolar

Terrorİzmİ İslam adına tətbİq etməyə çalışan zehnİyyət, terrorİzmİn əsl qaynağı olan Darvİnİst zehnİyyətdİr

Allah tək bir insanı öldürməyin bütün insanları öldürmək qədər böyük bir günah olduğunu xəbər vermişdir. Allahın sərhədlərini qoruyan bir insanın nəyinki minlərlə günahsız insanı qətl etmək tək bir insana belə zərər vermək ehtimalı yoxdur

Gəlİn Bİrləşək

Kommunİzm və
Dİalekt fəlsəfə

Ərəb dünyasında
darvİnİst fİtnə

Dİnsİzlİyİn dİnİ
İlə mübarİzə